ค้นหาข้อมูลนักเรียน

ที่มาของขั้นตอนวิธี:ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)

ที่มาของข้อมูล:คุณครูอำนาจ สอนลิทธิพันธ์

พัฒนาและปรับใช้งาน:คุณครูอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์

ค้นหาจากชื่อ
รหัสนักเรียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
ห้อง
7647
เด็กหญิง ชาครียา สุภาพ ป.6 1
8721
เด็กหญิง มทิรา ขำตา อ.2 1
8849
เด็กหญิง ชนาธินาถ สายแก้ว ป.2 1
8031
เด็กหญิง ชนัญชิดา น้อยกลาง ป.4 1
7414
เด็กหญิง ชณัญญา โทแก้ว ป.6 1
8311
เด็กชาย ชยานันท์ ภูยิหวา ป.1 1
7735
เด็กชาย หฤต อรุณแสงวิจิตร ป.5 1
8597
เด็กชาย จักรกฤษณ์ เดชะคำภู อ.3 1
8424
เด็กหญิง นภัสสร รื่นบรรเทิง ป.3 1
8169
เด็กหญิง วิรากานต์ เรือนเจริญ ป.2 1
8592
เด็กชาย เจษฎาพร มะคะที ป.1 1
8888
เด็กชาย พชรดนัย สิงห์นัน ป.4 1
8244
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ณรงค์แสง ป.4 1
8493
เด็กชาย ธนภัทร พลกนิตย์ ป.4 1
8621
เด็กหญิง ปริดา จักษุทิพย์ อ.3 1
8489
เด็กชาย นภสินธุ์ สุทธิวงษ์ ป.3 1
8346
เด็กหญิง ฐิติณัฐ บุญใส ป.3 1
8910
เด็กชาย ก้องเกียรติ์ ผิวบาง ป.5 1
8870
เด็กหญิง รัตนาวดี สาแก้ว ป.3 1
8534
เด็กหญิง กรวรรณ ดวงงาม ป.2 1
8064
เด็กชาย ภัทรพล เสนานนท์ ป.4 1
8754
เด็กหญิง ลัลล์ลลิญ เพ็งธรรม ป.1 1
7412
เด็กหญิง จตุพร บุญอาสา ป.6 1
7668
เด็กหญิง อภิชญา วงศ์มาเกษ ป.6 1
8891
เด็กชาย ปรัตถกร ผลสวิง ป.5 1
8445
เด็กชาย กฤศวรรธน์ จันทอง ป.4 1
8393
เด็กหญิง อภิชญา นามสนุก ป.3 1
8633
เด็กหญิง ณัฐชา อ่อนคำบง ป.1 1
8719
เด็กหญิง อริสา ทัดเทียม อ.2 1
7836
เด็กหญิง ปฐมพร บรรเทาทัน ป.5 1
7831
เด็กหญิง ฉันท์ภาพิสุทธิ์ คล่องอาษา ป.5 1
8753
เด็กชาย พีระพล พลวิชิต ป.1 1
8295
เด็กหญิง ธัญพิชชา สาระพันธ์ ป.1 1
8253
เด็กชาย ชานนท์ บุญศัทธา ป.6 1
7637
เด็กชาย เดชาธร ชัญชกรธีรโชติ ป.6 1
8476
เด็กชาย ภัทรพล ศรีหาบัณฑิต ป.6 1
7375
เด็กชาย ปิยะภัณฑ์ เข็มพันธ์ ป.6 1
7769
เด็กชาย โชติชยุตม์ นวลศรี ป.6 1
7775
เด็กหญิง พลอยประภัสร์ ประคองพันธ์ ป.6 1
7669
เด็กหญิง เอื้องธัญญา บุตรคำดี ป.6 1
8466
เด็กชาย กรภัทร์ โหมดม่วง ป.6 1
7398
เด็กชาย ทัศกร ทังโส ป.6 1
7419
เด็กหญิง วรัชยา ชุมนุม ป.6 1
7384
เด็กหญิง มิ่งกมล สุนันท์ ป.6 1
7645
เด็กหญิง ทิพย์สุดา บุญฤทธิ์เดช ป.6 1
7425
เด็กหญิง วรัญญา เดชรักษา ป.6 1
7723
เด็กชาย นันท์นลิน ทองคู่ ป.6 1
8247
เด็กหญิง กุลธิดา โคตรทารินทร์ ป.5 1
7666
เด็กหญิง บัณฑิตา สาระวัน ป.6 1
7381
เด็กหญิง กัญญาภัทร มุราษี ป.6 1
7867
เด็กชาย ภัทรพล ศรีนวล ป.5 1
7485
เด็กหญิง โชติกา บุดสีนนท์ ป.5 1
7470
เด็กชาย วุฒิไกร ศรีสุข ป.5 1
7877
เด็กหญิง อริศรา เศษชมภู ป.5 1
8684
เด็กชาย คุณภัทร อาทิตย์บุตร ป.5 1
7883
เด็กชาย ณัฐพงษ์ โสภาณะโสม ป.5 1
8004
เด็กหญิง ภัทรภร สีสันต์ ป.5 1
8056
เด็กหญิง มณีภา เรียบร้อย ป.4 1
8845
เด็กหญิง ธิติมา ศรีพรรณา ป.2 1
8710
เด็กชาย คณิศร โลหะธิน อ.2 1
8290
เด็กชาย พุฒิพงศ์ พงษ์เพชร ป.1 1
7660
เด็กชาย พิสิษฐ์ จันทร์พวง ป.6 1
7731
เด็กหญิง กัลยรัตน์ อารีเหลือ ป.6 1
7826
เด็กชาย วรเมธ สุบูรณ์ ป.5 1
7832
เด็กหญิง ชนัญกาญจน์ พรมวันนา ป.5 1
8085
เด็กชาย ธนดล บุญมาทน ป.4 1
8072
เด็กหญิง ณัฐพร เครือคุณ ป.4 1
8688
เด็กหญิง พจณิชา บุราไกร ป.4 1
8067
เด็กชาย สิรวิชญ์ กสินธุรัมย์ ป.4 1
8337
เด็กชาย ณัทกร เจริญเชาว์ ป.3 1
8584
เด็กหญิง ปวิชญา เอกพงษ์ ป.2 1
8555
เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ ปราบจันดี ป.2 1
8514
เด็กหญิง ศศิกร กสินธุรัมย์ ป.2 1
8281
เด็กหญิง กชทกร บุปผาวัลย์ ป.2 1
8755
เด็กชาย เอกภาพ จันทร์ชนะ ป.1 1
8631
เด็กหญิง อารดา ลาพรมมา อ.3 1
8699
เด็กชาย อภัยธรรม ธีระศรัณวงศ์ อ.2 1
8750
เด็กหญิง ภารดี จำปาสา อ.2 1
8257
เด็กหญิง นันทรัตน์ คำกระจาย ป.6 1
8471
เด็กหญิง ณัฐทิชา เชียงจันทร์ ป.5 1
8920
เด็กหญิง ภัทรวดี พวงสร้อย ป.6 1
7989
เด็กชาย ณัฐดนัย หงษ์สุข ป.6 1
7995
เด็กหญิง จันทนิภา แต้มทอง ป.6 1
7540
เด็กชาย ธีรพงษ์ สุวรรณดี ป.6 1
7643
เด็กหญิง ณัฐวดี เข็มบุปผา ป.6 1
7656
เด็กชาย คมชาญ คนตรง ป.6 1
7816
เด็กหญิง อัจฉรา กุระกนก ป.6 1
8256
เด็กหญิง นภาพร อ่อนหวาน ป.6 1
7772
เด็กหญิง ชนาภา จันทร์คำ ป.6 1
7728
เด็กหญิง น้ำฝน พวงอนันต์ ป.6 1
7648
เด็กชาย อติเทพ คำแก้ว ป.6 1
7420
เด็กหญิง สุพิชชา บุญอ่วม ป.5 1
8473
เด็กหญิง ปริยากร สุดชะฏา ป.5 1
7839
เด็กหญิง ภคพร รุ่งเรือง ป.5 1
7847
เด็กชาย ณัฐชนน ครองยุทธ ป.5 1
7857
เด็กหญิง วรรณรักษ์ ไชยเดช ป.5 1
7855
เด็กหญิง สุพรรณิษา ปริตัง ป.5 1
8911
เด็กหญิง ประภัสสร ไชยสิทธิ์ ป.5 1
7394
เด็กชาย ชินท์ณภัทร เป็งจักร ป.5 1
7641
เด็กหญิง วิรัญชนา คชพันธ์ ป.5 1
7846
เด็กชาย วีระชัย ทองปาน ป.5 1
8494
เด็กหญิง ชนิดาภา ผลวิสุทธิ์ ป.5 1
8077
เด็กหญิง วนิดา สงค์คำเหลา ป.4 1
7895
เด็กหญิง ธนพร นุชนารถ ป.5 1
7701
เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โสดา ป.4 1
7845
เด็กชาย กันติ์ณวัชร์ คำทา ป.5 1
8450
เด็กชาย พงศธร สะอาดรัตน์ ป.4 1
8442
เด็กชาย นภัสกร กฤษณะเดชา ป.5 1
7686
เด็กหญิง ปภัสสร หงษ์พันธ์ ป.4 1
7853
เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดินไธสง ป.5 1
8446
เด็กหญิง มนัญชยา ภูษา ป.5 1
7930
เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์มาตย์ ป.4 1
7837
เด็กหญิง ปวริศา สุทธิประภา ป.5 1
8071
เด็กหญิง ณปภัช ทวีพสุชากุล ป.4 1
7557
เด็กชาย พนรัญชน์ แสนทวีสุข ป.4 1
8883
เด็กชาย อัศม์เดช มะลิ ป.4 1
8073
เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา วงมาลี ป.4 1
8070
เด็กหญิง เกศกนก เกลี้ยงเกลา ป.4 1
7966
เด็กชาย บุญรักษ์ ถิ่นขาม ป.4 1
8060
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ หงษ์สุข ป.4 1
8240
เด็กหญิง ชนิดา ศรีชมภู ป.4 1
7689
เด็กหญิง วีรดา แก้วบัวสา ป.4 1
8063
เด็กชาย พัฒน์ธราดล วีระพงษ์ ป.4 1
8075
เด็กหญิง มนัสนันท์ เหยียบประโคน ป.4 1
8066
เด็กชาย รชต คงประเสริฐ ป.4 1
8348
เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ เยื่อใย ป.3 1
8120
เด็กหญิง ธนิดา สืบสาว ป.4 1
7960
เด็กหญิง สมฤดี จิตรใหญ่ ป.3 1
8089
เด็กชาย ปริญญา สุทธัง ป.4 1
7922
เด็กหญิง รินรดา ทางทอง ป.3 1
8113
เด็กชาย รัชชานนท์ สุทธิประภา ป.4 1
8463
เด็กชาย พัชรพงษ์ สุวรรณเพ็ญ ป.4 1
8399
เด็กชาย วีรพันธ์ แก้วจันดี ป.3 1
8364
เด็กชาย เพชรแท้ ศรีสุทธา ป.3 1
8482
เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมทอง ป.3 1
7935
เด็กชาย นทราทิตย์ เหล่าสิงห์ ป.3 1
7854
เด็กหญิง พีรญา สุวรรณกูฏ ป.4 1
7950
เด็กหญิง จันจิรา โทแก้ว ป.3 1
8366
เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิมมา ป.3 1
8345
เด็กหญิง ฐิติชญาน์ จันทร์พวง ป.3 1
7920
เด็กหญิง จีรณา แช่มชื่น ป.3 1
8378
เด็กชาย ณัฐภัทร คุณิรัตน์ ป.3 1
7919
เด็กหญิง พาขวัญ พิณทอง ป.3 1
7911
เด็กหญิง อรอุมา อะโนราช ป.3 1
8343
เด็กหญิง กนกนิภา โขงเขตต์ ป.3 1
8210
เด็กชาย ธนัช ลุนลี ป.3 1
7921
เด็กหญิง ปุณยาพร พวงแก้ว ป.3 1
8604
เด็กหญิง วิราพร เสือเหลือง ป.3 1
8170
เด็กหญิง ศรีรินทร์ทิพย์ บุญร่วม ป.2 1
7936
เด็กชาย นาคินทร์ ไชยเดช ป.3 1
8392
เด็กหญิง อชิรญาภรณ์ ไพศาล ป.3 1
8390
เด็กหญิง ศศิภา จันที ป.3 1
8355
เด็กหญิง ลัลล์ลลิล บาทสุวรรณ์ ป.3 1
8379
เด็กชาย ปริณ โมระชาติ ป.3 1
8164
เด็กหญิง บุญยานุช รักชาติ ป.2 1
8353
เด็กหญิง มณีจุฑา เรียบร้อย ป.3 1
8172
เด็กชาย ชลกร เจริญสิม ป.2 1
7949
เด็กหญิง กฤตยา ทาศรี ป.3 1
8558
เด็กชาย ปิลันธสุทธิ์ รุ่งจิรารัตน์ ป.2 1
8582
เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ วงษาราช ป.2 1
8546
เด็กหญิง กานต์ธิดา ศาลาคำ ป.2 1
8556
เด็กหญิง ณัฐณิชา แก่นคำ ป.2 1
8179
เด็กชาย รัชชานนท์ สมบูรณ์ ป.2 1
8519
เด็กหญิง กัญญาภัค แสนเมือง ป.2 1
8196
เด็กหญิง พิชญา ผูกมิตร ป.2 1
8574
เด็กหญิง ขวัญจิรา ชินกธรรม ป.2 1
8507
เด็กหญิง จินต์จุฑา เฉื่อยกลาง ป.2 1
8273
เด็กหญิง ปาณิสรา ชมทอง ป.2 1
8526
เด็กชาย พายุ สุทธัง ป.2 1
8226
เด็กหญิง ภควรรณ รุ่งเรือง ป.2 1
8151
เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุวะมาตย์ ป.2 1
8761
เด็กหญิง ธัญรัตน์ มาศิลิ ป.1 1
8138
เด็กชาย ทิฐินันท์ รำไพเราะ ป.2 1
8317
เด็กชาย พุฒิพัฒน์ สังวาลทอง ป.1 1
8512
เด็กชาย สุรชัย พรสุวรรณ ป.2 1
8564
เด็กหญิง สุปรียา โคสอน ป.2 1
8557
เด็กชาย ก้องเกียรติ แสนยะมูล ป.2 1
8537
เด็กหญิง เพียงพันแสง กะตะศิลา ป.2 1
8760
เด็กชาย กฤชนนท์ มูลพรหม ป.1 1
8752
เด็กหญิง ณิชานันท์ ธีระศรัณวงศ์ ป.1 1
8331
เด็กหญิง พรีมชนก พรมจันทร์ ป.1 1
8759
เด็กชาย ธนากร แก่นคำ ป.1 1
8287
เด็กชาย ธิติวัฒน์ แสงนนท์ ป.1 1
8758
เด็กหญิง พิชยธิดา จันทะขาน ป.1 1
8326
เด็กหญิง ดวงหทัย คัทธรินทร์ ป.1 1
8297
เด็กหญิง พิชญานิน กอดทอง ป.1 1
8298
เด็กหญิง พลอยอัปสรณ์ ภักดีล้น ป.1 1
8762
เด็กหญิง ปานรวีร์ ทิมาใจ ป.1 1
8751
เด็กชาย อธิชน แสงงาม ป.1 1
8329
เด็กหญิง เปมิกา สารภัย ป.1 1
8757
เด็กหญิง ภัคจิรา สุบุญ ป.1 1
8309
เด็กชาย ก้องภพ แก้วบัวสา ป.1 1
8671
เด็กหญิง อัญรินทร์ เบ้าเงิน ป.1 1
8294
เด็กหญิง ณัฏฐ์พิชญา ทองวงศ์ ป.1 1
8756
เด็กหญิง ปภัสรา ประวิง ป.1 1
8551
เด็กหญิง ปณิตา ไชยชนะ ป.1 1
8763
เด็กหญิง พรคัคนนันท์ เหง้าสุวรรณ ป.1 1
8602
เด็กชาย ฐนพล ผูกพันธ์ อ.3 1
8490
เด็กชาย ธนเดช อัปกาญจน์ ป.1 1
8606
เด็กชาย ธนภัทร ชะนาเทศ อ.3 1
8601
เด็กชาย ชินพรรธน์ ลาศรี อ.3 1
8901
เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ไปแดน อ.3 1
8670
เด็กชาย ปณิธิ ดอนประสิทธิ์ อ.3 1
8626
เด็กหญิง วรัชญ์สรากร บัวลา อ.3 1
8618
เด็กหญิง ฐิตินันท์ เพ็งโสภา อ.3 1
8596
เด็กชาย กิตติเดช ลาสิงห์หาญ อ.3 1
8616
เด็กหญิง จริชญาภรณ์ อารีย์ อ.3 1
8623
เด็กหญิง พรวลัย ปรือทอง อ.3 1
8630
เด็กหญิง อนุสรา หลานไทย อ.3 1
8610
เด็กชาย ฤทธิเดช มูลมี อ.3 1
8617
เด็กหญิง จิรภิญญา สายสี อ.3 1
8622
เด็กหญิง ปรีชญา ทองจำปา อ.3 1
8600
เด็กชาย ชยางกูร ชะนาเทศ อ.3 1
8624
เด็กหญิง พิจิธิดา พันธ์ศิริ อ.3 1
8612
เด็กชาย วุฒิภัทร เอกพงษ์ อ.3 1
8619
เด็กหญิง ธิดารัตน์ อยู่สุข อ.3 1
8628
เด็กหญิง ศุภสุดา วงษ์คำ อ.3 1
8609
เด็กชาย ภานุพนธ์ คูณมี อ.3 1
8598
เด็กชาย จิราธิวัฒน์ บุญสละ อ.3 1
8599
เด็กชาย ธนภัทร ศรีสุระ อ.3 1
8467
เด็กชาย ณัฎฐชัย พูลทรัพย์ อ.3 1
8707
เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทองขันธ์ อ.2 1
8736
เด็กหญิง อารดา ปัดธรรมมา อ.2 1
8712
เด็กหญิง วชิรญาณ์ ชัยทอง อ.2 1
8706
เด็กชาย ภัทรเดช คำวิชา อ.2 1
8704
เด็กหญิง เกษมณี จันที อ.2 1
8718
เด็กชาย ธนวัฒน์ มาลุน อ.2 1
8714
เด็กชาย ธนธัส ธงศรี อ.2 1
8717
เด็กหญิง ภาณี ทัดเทียม อ.2 1
8713
เด็กชาย ชวัลลักษณ์ ทองสะอาด อ.2 1
8701
เด็กชาย อนุชา ปุยฝ้าย อ.2 1
8702
เด็กหญิง นรินทรา จันละบุตร อ.2 1
8700
เด็กชาย อนุวัฒน์ กุลการี อ.2 1
8739
เด็กชาย จิรชาติ พรมกอง อ.2 1
8932
เด็กชาย ธนายุทธ แซ่อึ้ง อ.2 1
8709
เด็กหญิง กมลชนก นามธรรม อ.2 1
8708
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วณรมย์ อ.2 1
7844
เด็กชาย รัชพล ทองคำใส ป.5 1
7842
เด็กหญิง สุดารัตน์ มณีภาค ป.5 1
7560
เด็กชาย ฌาณพัฒน์ คนตรง ป.5 1
7869
เด็กชาย พันธกาญจน์ โครตพันธ์ ป.5 1
8057
เด็กหญิง แคเธอรีน โฮแกน ป.4 1
8048
เด็กชาย ณดลย์ ญาณะพันธ์ ป.4 1
8856
เด็กชาย นพชัย วีสี ป.3 1
7899
เด็กชาย ยศพล ลอยหา ป.3 1
8350
เด็กหญิง ติยาภรณ์ สุขจันทร์ ป.3 1
8342
เด็กชาย พิสิษฐ์ ก้อนคำ ป.3 1
8506
เด็กชาย อนันดา แก่นกอ ป.2 1
8848
เด็กหญิง ธนิกานต์ คงแถลง ป.2 1
8573
เด็กหญิง ภทรมณ ยืนยาว ป.2 1
8296
เด็กหญิง พัชราภา แสนสุข ป.1 1
8307
เด็กหญิง พัชรี สุริยวรรณ ป.1 1
8308
เด็กหญิง พัชรวดี สุริยวรรณ ป.1 1
8312
เด็กชาย ณัฐพงษ์ ลอยหา ป.1 1
8691
เด็กหญิง อริศรา ค่ำจุน อ.3 1
8931
เด็กชาย กันต์ธีร์ พลมนตรี อ.3 1
8625
เด็กหญิง มัทนา สำเภา อ.3 1
8749
เด็กหญิง อริญญา สุขแสง อ.2 1
8892
เด็กชาย พีรพัฒน์ สีแสง ป.5 1
8613
เด็กชาย สุภสิทธิ์ มณีภาค อ.3 1
8711
เด็กชาย คณัสนันท์ ทองลาไชยศิริ อ.2 1
8748
เด็กชาย วุฒิพร เผ่าพันธ์โพธิ์ อ.2 1
8199
เด็กหญิง ศิวัชญา ทับธานี ป.2 1
8020
เด็กชาย ศราวุธ สิริลักษณ์ ป.4 1
7644
เด็กหญิง ภัสร์วรรณ กสิภูมิ ป.6 1
7880
เด็กชาย ณเตชินทร์ วิทยรุ่งโรจน์ ป.5 1
8488
เด็กชาย หฤษฎ์ สุทธิวงษ์ ป.6 1
8536
เด็กหญิง ปธิณเขม คล่องอาษา ป.2 1
8705
เด็กหญิง ณัฐติมา แก้วดำ อ.2 1
7718
เด็กหญิง หนึ่งฤทัย รักชาติ ป.4 2
8189
เด็กหญิง กาญดามณี สมเสาร์ ป.2 2
8259
เด็กชาย ธนโชติ ชื่นจำปา ป.6 2
8543
เด็กชาย ภูรินทร์ สัพโส ป.2 2
8745
เด็กหญิง เอวารินทร์ ภาวะนา อ.2 2
7570
เด็กหญิง นัยน์ภัคน์ อายุวงศ์ ป.5 2
8893
เด็กชาย ปุณยากร สุวรรณทอง ป.5 2
8159
เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ตาแก้ว ป.2 2
8723
เด็กชาย ปัญญพัฒน์ พลนำ อ.2 2
8458
เด็กชาย อิทธิกร ไชยสาคร ป.5 2
8174
เด็กชาย ณัฐวุฒิ อาจรงค์ ป.2 2
8652
เด็กชาย กลวัตร สุทธิวงษ์ อ.3 2
7925
เด็กหญิง นันทญา ชูเนตร ป.3 2
8644
เด็กชาย นัฐพงศ์ ชูเนตร อ.3 2
7487
เด็กหญิง พิมพ์นิภา ทานให้ ป.5 2
8587
เด็กหญิง เณรัญญา วงษ์จันทร์ ป.5 2
8246
เด็กชาย วีระพัฒน์ อมรรัตนานนท์ ป.5 2
8777
เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา กันยาพันธ์ ป.1 2
8258
เด็กชาย พีรพัฒน์ พงษ์เพรช ป.6 2
8162
เด็กหญิง ธัญชนก กุลบุตร ป.2 2
8844
เด็กชาย พัทธนพล อาสา ป.2 2
8051
เด็กหญิง อัญรินทร์ เทศประสิทธิ์ ป.4 2
8636
เด็กชาย ชิณท์ณภัทร เภตรา อ.3 2
8191
เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิแสง ป.2 2
7369
เด็กชาย สุธินันท์ สุขเจริญ ป.6 2
7698
เด็กชาย ชุติพง สิงห์วงษา ป.4 2
8464
เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม ป.5 2
8487
เด็กหญิง เจนจิรา เกาะแก้ว ป.5 2
8327
เด็กหญิง ปัณณิตา สิริโชติคงสิม ป.1 2
8243
เด็กหญิง ปัญญชิตา สุขจิตรกรณัช ป.4 2
7390
เด็กหญิง ปวีณา ปุยฝ้าย ป.6 2
7544
เด็กชาย ธนชาติ จำปาแดง ป.6 2
7399
เด็กชาย นนทกานต์ รัตนพลที ป.6 2
7776
เด็กหญิง วรกมล สาระพัฒน์ ป.6 2
7783
เด็กหญิง ศรัณย์ภัทรา คชพันธ์ ป.6 2
7649
เด็กชาย พีรณัฐ เนื่องมัจฉา ป.6 2
7605
เด็กชาย ธนพร นามโสรส ป.6 2
7409
เด็กชาย ชณฉัตร สิงห์วงษา ป.6 2
7638
เด็กชาย จักรพันธ์ สุภโกศล ป.6 2
7591
เด็กชาย ธนกฤต โขงเขตต์ ป.6 2
7759
เด็กหญิง พฤกษา มุสภาพ ป.6 2
8921
เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทัพซ้าย ป.6 2
7418
เด็กหญิง วิไลรัตน์ ว่องไว ป.6 2
7388
เด็กหญิง อัญมณี จันทร์พวง ป.6 2
7859
เด็กหญิง พิชชาญนันท์ สาริพันธ์ ป.5 2
7727
เด็กหญิง ธันญภรณ์ พลรักษ์ ป.6 2
7730
เด็กหญิง สรปทุม จอมขวัญ ป.6 2
7998
เด็กหญิง รุ่งนภา ไชยโยธิน ป.5 2
7410
เด็กชาย อำนาจ ทองแดง ป.5 2
7738
เด็กหญิง เขมจิรา ตาสี ป.5 2
7563
เด็กหญิง สิริรัตน์ รัตนวงศ์ษา ป.5 2
7863
เด็กชาย ฐาปกรณ์ แสวงดี ป.5 2
7424
เด็กหญิง อธิติยา วงศ์สวัสดิ์ ป.5 2
7865
เด็กชาย อภิวุฒิ คำแก่นกาง ป.5 2
7562
เด็กหญิง ขันธลี สาระพันธ์ ป.5 2
8003
เด็กชาย รัตนพล ประชุมแดง ป.5 2
8460
เด็กหญิง พิชามญช์ ถิ่นขาม ป.5 2
7568
เด็กหญิง ประกายทิพย์ จันทร์พวง ป.5 2
8183
เด็กชาย กลวัตร โคตรทารินทร์ ป.2 2
8770
เด็กชาย ชินกฤต มูลสาร ป.1 2
7657
เด็กชาย จักรดุลย์ สุโพภาค ป.6 2
8470
เด็กหญิง ปัณชญา พาผล ป.4 2
8552
เด็กหญิง มนจิรา ขามใหญ่ ป.2 2
7636
เด็กชาย วชิรวิชญ์ คำศรีสุข ป.6 2
8099
เด็กหญิง ประภัสสร แสนยะมูล ป.4 2
8412
เด็กชาย ก้องเกียรติ จันทร์ชนะ ป.3 2
8335
เด็กชาย จักราวุธ เสาหิน ป.3 2
8780
เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สีพรม ป.1 2
8772
เด็กหญิง พัชรพร ลิ้มวงษ์ทอง ป.1 2
8643
เด็กชาย เหมรัศมิ์ ทัดเทียม อ.3 2
8656
เด็กหญิง ฐิติชัญญาดา อินสอน อ.3 2
8485
เด็กชาย อติเทพ พันธ์ตา ป.4 2
8472
เด็กหญิง ณัฐทิตา เชียงจันทร์ ป.3 2
8255
เด็กชาย ภัคธร ทองเกิด ป.6 2
7386
เด็กหญิง พิณนภา บรรโล ป.6 2
7387
เด็กหญิง วรัชยา จันที ป.6 2
7407
เด็กชาย อภินันท์ จิตรจันทร์ ป.6 2
7634
เด็กชาย วีรภัทร แซ่โก ป.6 2
7368
เด็กชาย หัสกรณ์ อินทะนาม ป.6 2
7994
เด็กชาย ปัญญา ดวงเนตร ป.6 2
7364
เด็กชาย ณัฏฐพน ทองคู่ ป.6 2
7423
เด็กหญิง อนงค์นุช เกษร ป.6 2
7882
เด็กชาย รัชพล กุลวงศ์ ป.5 2
8914
เด็กหญิง นิภาพร ทองโสม ป.5 2
8913
เด็กหญิง จรรยพร วงค์ศรี ป.5 2
7737
เด็กหญิง อภิชญา ดวงมาลา ป.5 2
7741
เด็กหญิง จันทร์ธิดา กออำไพ ป.5 2
7828
เด็กชาย สุกฤษฎิ์ สุภาพ ป.5 2
7564
เด็กหญิง สิรินทิพย์ รู้ยืนยง ป.5 2
7587
เด็กหญิง ปาริตา วงศ์ประเทศ ป.5 2
7829
เด็กชาย เอกสิทธิ์ สอดสี ป.5 2
7781
เด็กหญิง วชิราภรณ์ พิลาล้ำ ป.5 2
7567
เด็กหญิง กัญญาวีร์ กำพุธ ป.5 2
8491
เด็กหญิง ปาลิตา อัปกาญจน์ ป.4 2
8038
เด็กหญิง ธัญชนก เอ้โทบุตร ป.4 2
7825
เด็กชาย เมธาสิทธิ์ จันทมุท ป.5 2
8053
เด็กหญิง ติณณา วงมาเกษ ป.4 2
8871
เด็กหญิง ปวีณา ละมูล ป.4 2
8126
เด็กหญิง อริณชญา แก่นคำ ป.4 2
8061
เด็กชาย ธิติสรณ์ อุ้มจันทร์ ป.4 2
8068
เด็กชาย หัตถสิทธิ์ อุ้มจันทร์ ป.4 2
7693
เด็กหญิง รมิตา โพธะนัง ป.4 2
7691
เด็กหญิง วิชญาดา โลกประโคน ป.4 2
8034
เด็กหญิง ภัทรธิดา ชะนาเทศ ป.4 2
8098
เด็กหญิง กนกวรรณ ฉวี ป.4 2
7489
เด็กหญิง วิยะดา รัตนา ป.4 2
8078
เด็กหญิง วริศรา บุตราช ป.4 2
7721
เด็กหญิง อาทิตยา ครองยุทธ ป.4 2
8059
เด็กชาย คริษฐ์ สุภากรณ์ ป.4 2
8224
เด็กหญิง ธัญพิชชา สุตาวงษ์ ป.4 2
7715
เด็กหญิง ปัณณพร สุวรรณศรี ป.4 2
7674
เด็กชาย ปภาวิชญ์ ประพาน ป.4 2
7696
เด็กหญิง ณัจฉรียา ปาทานนท์ ป.4 2
8666
เด็กหญิง อุรัสยา สอนลัทธิพันธ์ ป.4 2
8879
เด็กชาย ปวริศร์ ท้วมทอง ป.4 2
7675
เด็กชาย ปริญญา ธุปัญญา ป.4 2
8679
เด็กชาย จิรเดช สายโท ป.4 2
8082
เด็กชาย กฤติเดช กันยาพันธ์ ป.4 2
8046
เด็กชาย ธนภัทร เหลื่อมใส ป.4 2
8080
เด็กหญิง อุรัสญา สมสมัย ป.4 2
7671
เด็กชาย นิธิกร โคนพันธ์ ป.4 2
8338
เด็กชาย ตรีภพ วรรณโสภา ป.3 2
8062
เด็กชาย ปารมี ตรีราช ป.4 2
8347
เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ชูเกตุ ป.3 2
8386
เด็กหญิง นวลละไม ชุมนวล ป.3 2
8423
เด็กหญิง กันยารัตน์ บุญสารี ป.3 2
8416
เด็กชาย ยศศักดิ์ ไชยสนธ์ ป.3 2
7929
เด็กหญิง กัญญุตา อินทะนาม ป.3 2
8425
เด็กหญิง ปวริศา ตั้งพาเรือง ป.3 2
8356
เด็กหญิง วรัญญา พันธ์ใหญ่ ป.3 2
8382
เด็กชาย ภานุพงศ์ มาลา ป.3 2
8857
เด็กหญิง อริสรา บุญปัญญา ป.3 2
8869
เด็กหญิง กัญญาภัค กุลโท ป.3 2
8421
เด็กชาย อภินัทธ์ กุลการี ป.3 2
8457
เด็กชาย กิติปกรณ์ สมแสวง ป.3 2
7817
เด็กหญิง มินตรา ผลาจิต ป.3 2
8354
เด็กหญิง ลดาวรรณ สงค์คำเหลา ป.3 2
7917
เด็กหญิง ศศิธารา จันทะศรี ป.3 2
8477
เด็กหญิง พัชรสุดา พลปัญญา ป.3 2
7924
เด็กหญิง พุธิตา สืบวงศ์ ป.3 2
8868
เด็กชาย ธีรโชติ เหล่าโก๊ก ป.3 2
7951
เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ประสิทธิ์ศาล ป.3 2
8376
เด็กชาย กวินภพ โนนน้อย ป.3 2
8545
เด็กหญิง กัญญาณัฐ ยืนสุข ป.2 2
8367
เด็กหญิง กานต์ธีรา ค่ำควร ป.3 2
8509
เด็กชาย พิชิตชัย พันธุมาศ ป.2 2
8362
เด็กชาย ทินภัทร บุญเหลา ป.3 2
8402
เด็กหญิง กรองแก้ว ศรีสว่าง ป.3 2
8538
เด็กหญิง จารุพิชญา แสงทรัพย์ ป.2 2
8156
เด็กหญิง เกวลิน จีนมหันต์ ป.2 2
8516
เด็กหญิง อลิปรียา ปรัสพันธ์ ป.2 2
8508
เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญปก ป.2 2
8504
เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ศรกายสิทธิ์ ป.2 2
8533
เด็กหญิง ชลนิภา เคนลี ป.2 2
8528
เด็กชาย ภูตะวัน กำทอง ป.2 2
8176
เด็กชาย ปาราเมศ กิตติราช ป.2 2
8515
เด็กหญิง อาทิตยา แสวงวงษ์ ป.2 2
8173
เด็กชาย ณัฐดนัย ภูแสน ป.2 2
8576
เด็กชาย ธนภัทร สุธรรมวงศ์ ป.2 2
8566
เด็กชาย พัชรพล พรมภักดี ป.2 2
8580
เด็กชาย วิโรจน์ วงศ์ขันธ์ ป.2 2
8565
เด็กชาย นัฐนนท์ บุญเอื้อ ป.2 2
8195
เด็กหญิง น้ำทิพย์ สานันต์ ป.1 2
8853
เด็กหญิง กวิสรา เลื่อมใส ป.2 2
8187
เด็กหญิง กมลชนก บุญทอง ป.2 2
8531
เด็กหญิง วโรชา สง่าศิลป์ ป.2 2
8520
เด็กหญิง ภรณ์ชนก สามิลา ป.2 2
8510
เด็กชาย ปัญญพนต์ กำแก้ว ป.2 2
8525
เด็กชาย พชร คงประเสริฐ ป.2 2
8291
เด็กชาย อิสยาห์ ปาชิโร ป.1 2
8766
เด็กชาย เนติ เยื่อใย ป.1 2
8764
เด็กหญิง กมลวรรณ พละการ ป.1 2
8289
เด็กชาย ปัณณวัชร พาสันต์ ป.1 2
8549
เด็กชาย ชยางกูร สมผิว ป.1 2
8775
เด็กชาย ณัฐธัญ จันที ป.1 2
8771
เด็กหญิง ศศิวิมล มัตตะผา ป.1 2
8334
เด็กหญิง อรวรรณ ชวนชม ป.1 2
8765
เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ ช่อมะลิ ป.1 2
8322
เด็กชาย ศรัณยภัทร รูปแก้ว ป.1 2
8779
เด็กชาย นนทวัฒน์ หงษ์สุข ป.1 2
8608
เด็กชาย พัชรพล สุเพ็ญ ป.1 2
8774
เด็กหญิง ทิพย์ประภา เครือบุตร ป.1 2
8769
เด็กหญิง วริษา เดชะคำภู ป.1 2
8333
เด็กหญิง สุพิชชา ชะคำรอด ป.1 2
8481
เด็กหญิง ภัทรธิดาวรรณ คำวิชา ป.1 2
8588
เด็กหญิง ฐิรญาดา สมเสมอ ป.1 2
8778
เด็กชาย ทีปกร แสนสุข ป.1 2
8302
เด็กหญิง อารียา บุญพุฒ ป.1 2
8672
เด็กชาย เขมวัฒน์ ชูรัตน์ ป.1 2
8310
เด็กชาย เจริญธรรม คัทธรินทร์ อ.3 2
8332
เด็กหญิง สิรินภา ภูแสน ป.1 2
8773
เด็กชาย ธนากร กุลเพชรคติธร ป.1 2
8653
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เรืองรอง อ.3 2
8637
เด็กชาย จุฑาเทพ อัคคปัสสา อ.3 2
8665
เด็กหญิง กัญญาภรณ์ คุ้มศรีไวย์ อ.3 2
8640
เด็กชาย พรกฤษฎา วิปุละ อ.3 2
8638
เด็กชาย ไตรวิชญ์ ไชยบุญทัน อ.3 2
8661
เด็กหญิง มุกดา โทแก้ว อ.3 2
8664
เด็กหญิง กัลณิญา คัทธรินทร์ อ.3 2
8658
เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุธรรมวิจิตร อ.3 2
8663
เด็กหญิง วรหทัย สาระพันธ์ อ.3 2
8639
เด็กชาย ณกรณ์ สรรขจร อ.3 2
8659
เด็กหญิง ธีรกานต์ พาลแก้ว อ.3 2
8668
เด็กหญิง ณัฎฐวรรณ ทองเปลว อ.3 2
8655
เด็กหญิง พรปวีณ์ ศรีเมือง อ.3 2
8642
เด็กชาย ระพีพัฒน์ บุญตาเพศ อ.3 2
8641
เด็กชาย ณัฏฐพล ศรกายสิทธิ์ อ.3 2
8649
เด็กชาย ธนกฤต จันทร์พวง อ.3 2
8727
เด็กชาย อนุวัฒน์ โจมพลสา อ.2 2
8647
เด็กชาย สุริยา นามธรรม อ.3 2
8654
เด็กหญิง แพรวพรรณ บรรโล อ.3 2
8645
เด็กชาย วิทยา เคนประจิต อ.3 2
8667
เด็กหญิง กุลญดา สุขยืน อ.3 2
8646
เด็กชาย ภาคิน ประพาน อ.3 2
8662
เด็กหญิง อารดา กัญญาพันธ์ อ.3 2
8607
เด็กหญิง อนันตญา พยัฆษา อ.3 2
8657
เด็กหญิง สิธยา เสตรา อ.3 2
8634
เด็กชาย กวินภพ บุญทอง อ.3 2
8728
เด็กชาย อรรถชัย แก่นคำ อ.2 2
8744
เด็กหญิง อุบลวรรณ คำศรี อ.2 2
8726
เด็กชาย วีรวิชญ์ ชุมนิกาย อ.2 2
8734
เด็กหญิง ปณภัทร ก้อนคำตัน อ.2 2
8731
เด็กหญิง ชาลิสา จิตจันทร์ อ.2 2
8743
เด็กหญิง เมธาวี ทองลาไชยศิริ อ.2 2
8737
เด็กหญิง พิมพ์ชนกม์ สุทธิวรรค อ.2 2
8732
เด็กหญิง ธนิกา เนตรคำ อ.2 2
8747
เด็กหญิง กวินธิดา สถิตย์สุข อ.2 2
8741
เด็กหญิง ภัทรวดี แก่นมาลี อ.2 2
8738
เด็กหญิง ภัทรยา กองแก้ว อ.2 2
8733
เด็กหญิง นันท์นภัส ชุดไธสง อ.2 2
8735
เด็กหญิง ปพิชญา วงค์ศรี อ.2 2
8730
เด็กหญิง จรรยาภรณ์ จันทะศรี อ.2 2
8725
เด็กชาย รัชชานนท์ หลานไทย อ.2 2
8720
เด็กชาย จักรพันธ์ อังคณา อ.2 2
8742
เด็กหญิง ยุภาพร ไชยกาล อ.2 2
8698
เด็กชาย กิตติเชษฐ์ หัสดี อ.2 2
7417
เด็กหญิง ภัทรธิดา จันละบุตร ป.6 2
8724
เด็กชาย พีรยุทธ บำรุง อ.2 2
8262
เด็กหญิง ทิพวรรณ นครศรี ป.6 2
7658
เด็กชาย จักรภพ บุญรอด ป.6 2
7376
เด็กชาย พีรพล แสนยะมูล ป.6 2
7732
เด็กหญิง ธนาภรณ์ พาสารี ป.6 2
8524
เด็กหญิง รุ่งลาวรรณ โสภาพ ป.5 2
7474
เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญสละ ป.5 2
8049
เด็กหญิง กวินธิดา ศรีพราย ป.4 2
7942
เด็กชาย สันติ กำจร ป.3 2
7941
เด็กชาย สิระดนัย พลสิม ป.3 2
8358
เด็กหญิง สุพัตรา ตระกูลลาภา ป.3 2
8560
เด็กหญิง สุพิชญา จันทรอำไพวงศ์ ป.2 2
8203
เด็กหญิง กานต์สิริ โคตรพันธ์ ป.2 2
8768
เด็กหญิง เปมรินทร์ สดชื่น ป.1 2
8776
เด็กหญิง กุลปริยา ศิริคำ ป.1 2
8781
เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ซ้ายสุพรรณ ป.1 2
8729
เด็กชาย อัคคเดช ศรีสง่า อ.2 2
8722
เด็กชาย บารเมษฐ์ อรุณแสงวิจิตร อ.2 2
7999
เด็กหญิง ทิฆัมพร ไตรยวงศ์ ป.5 2
8912
เด็กหญิง ชลธิชา วันนา ป.5 2
8415
เด็กชาย ธนกฤต คำหลอม ป.3 2
7856
เด็กหญิง จิตรดา นันตระกูล ป.5 2
7774
เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา คำยา ป.6 2
8124
เด็กหญิง นรีรัตน์ สามิลา ป.4 2
8180
เด็กชาย รติบดี ศรีจันทร์ทอง ป.2 2
8130
เด็กหญิง วรรณิสา ชูแก้ว ป.5 2
8351
เด็กหญิง นภัสนันท์ กองทรัพย์ ป.3 2
8500
เด็กชาย ธนภัทร ปิยะมิตร ป.2 2
8495
เด็กหญิง วริษฐา แสนสุข ป.5 2
8852
เด็กหญิง พัทธนันท์ จันทร์รัตน์ ป.2 2
8044
เด็กชาย ภูริพัฒน์ แก้วจันดี ป.4 3
8216
เด็กหญิง สุพัชชา อรุณศักดิ์ ป.6 3
8915
เด็กชาย นัฏฐกิตติ์ ผาบคำ ป.5 3
8651
เด็กชาย ระพีภัทร บุญหล่อ อ.3 3
8109
เด็กชาย ศุภกร วงษ์จินดา ป.4 3
7952
เด็กหญิง ดวงดาว ศรีจันทร์ ป.3 3
8462
เด็กชาย พีระพล งามแก้ว ป.3 3
7932
เด็กชาย กฤษดา จีนจันทร์ ป.3 3
7814
เด็กชาย รัชพล ศรีสุทธา ป.6 3
7545
เด็กชาย กฤษดา ไชยเดช ป.5 3
7672
เด็กชาย ธีรดนย์ วิรมย์รัตน์ ป.4 3
8982
เด็กชาย ภัทรพล พลวิชิต อ.3 3
8249
เด็กหญิง กฤษณา มากประเสริฐ ป.5 3
8629
เด็กหญิง สิริวิมล ศรีบุญเรือง อ.3 3
8816
เด็กชาย ธนบดี ทรายแก้ว ป.3 3
8690
เด็กชาย สรธร นาประจักษ์ ป.3 3
8136
เด็กชาย ทีฆายุ เลือดสงคราม ป.2 3
8041
เด็กชาย อภิเดช บูรณาภา ป.4 3
7363
เด็กชาย วรเมธ สุพงษ์ ป.6 3
7380
เด็กหญิง บุณฑริกา นิสา ป.6 3
8363
เด็กชาย พรภวิษย์ ติยะทวีลาภยศ ป.3 3
8786
เด็กชาย ภีมม์ อาสา ป.1 3
8697
เด็กหญิง บงกช จันทร์ถี ป.6 3
7661
เด็กชาย พงษภัทร วรรณริโก ป.6 3
8158
เด็กหญิง ชนาภัทร วรรณริโก ป.2 3
8933
เด็กหญิง ผกามาศ ทัสเสน อ.3 3
8680
เด็กชาย ชัยชนะ ทองสู้ ป.6 3
7558
เด็กชาย เกษมสันต์ ทองกลม ป.5 3
8388
เด็กหญิง มนัสนันท์ สิริโชติคงสิม ป.3 3
7421
เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ อยู่สุข ป.6 3
8924
เด็กชาย กรวิชญ์ ลอเลื่อน ป.6 3
7396
เด็กชาย โชคชัย ขอสุข ป.6 3
7385
เด็กหญิง นวลจันทร์ ใจศิลป์ ป.6 3
7651
เด็กชาย สัณหวัช บั้งทอง ป.6 3
7987
เด็กหญิง กัญญารัตน์ สร้อยสูงเนิน ป.6 3
7401
เด็กชาย ปิยะ จิตปัญญา ป.6 3
8254
เด็กหญิง พิชญาดา สุรันต์ ป.6 3
7395
เด็กชาย ชูศักดิ์ นามธรรม ป.6 3
7393
เด็กชาย ชัยกร ดวงพระราช ป.6 3
7416
เด็กหญิง พิชญา สุธรรมวิจิตร ป.6 3
7460
เด็กหญิง อาภัสรา กำมิชา ป.6 3
7736
เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีเพชร ป.5 3
7891
เด็กหญิง ภัทราพร คำชะไมตรี ป.5 3
7833
เด็กหญิง พิชญาดา รอดคำทุย ป.5 3
7866
เด็กชาย พงษ์ภัคร สีมา ป.5 3
7561
เด็กชาย ณัฐฐินันท์ สาระพันธ์ ป.5 3
7848
เด็กชาย ดนุภูมิ ปรัสพันธ์ ป.5 3
7876
เด็กหญิง สุภาพร กลิ่นแก้ว ป.5 3
7834
เด็กหญิง ธัญพิชชา ศรีเมือง ป.5 3
7476
เด็กชาย กฤษเรศ งามพันธ์ุ ป.5 3
8128
เด็กหญิง ประภาภรณ์ สุตาวงษ์ ป.5 3
7909
เด็กชาย ภูริณัฐ ทัดเทียม ป.3 3
8798
เด็กหญิง พฤกรดา มุสภาพ ป.1 3
8603
เด็กชาย ฐิติวัสส์ พาแก้ว อ.3 3
8454
เด็กหญิง ธนภรณ์ คงคาพัน ป.3 3
7773
เด็กหญิง กุสุมา บุญเพิ่ม ป.6 3
7965
เด็กชาย ไกรชนะ บุญเพิ่ม ป.4 3
8029
เด็กหญิง ธัญพิชชา หาคำบุตร ป.4 3
8884
เด็กหญิง พรรวินท์ สายแสง ป.4 3
8554
เด็กชาย ธนโชติ บุญมาทน ป.2 3
8521
เด็กชาย กฤษฎ์ ภวภูตานนท์ ป.2 3
7982
เด็กหญิง ชญาน์นันท์ จันทรคุปต์ ป.2 3
8801
เด็กหญิง ณัฐนิชา หาคำบุตร ป.1 3
8903
เด็กชาย กรวิชญ์ จันทะสิงห์ อ.3 3
8899
เด็กหญิง อารดา จำปาสา อ.3 3
8904
เด็กหญิง วินทร์วรดา นามบุตรดา อ.3 3
8917
เด็กหญิง วิลาสินี พูลยา ป.5 3
7805
เด็กหญิง นวพร นาคบุญ ป.6 3
8591
เด็กหญิง ภัทรวรรณ ไพกะเพศ ป.6 3
7379
เด็กชาย เรืองศักดิ์ คัทธรินทร์ ป.6 3
7372
เด็กชาย บุญยฤทธิ์ ดาราศร ป.6 3
7404
เด็กชาย ระพีพัฒน์ คำภารัตน์ ป.6 3
7655
เด็กชาย ก่อกนก โสดากุล ป.6 3
7397
เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนสุข ป.6 3
7365
เด็กชาย พีรพงษ์ พันธุมาศ ป.6 3
7541
เด็กชาย สันติ แสวงศรี ป.6 3
7458
เด็กชาย นพรัตน์ พุทธแก่นวงค์ ป.6 3
7770
เด็กชาย ธีระเดช พามาดี ป.6 3
7820
เด็กชาย ชินาธิป สาธุจรัญ ป.5 3
7878
เด็กชาย ธีรภัทร สาโสม ป.5 3
8918
เด็กชาย ศรายุทธ ภิรมย์ ป.5 3
7872
เด็กหญิง วิฬาสินีย์ เลียตะนา ป.5 3
8468
เด็กหญิง จิรประภา พุทธรัตน์ ป.5 3
7547
เด็กชาย ปภังกร บับพิบูลย์ ป.5 3
7471
เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญอาสา ป.5 3
7892
เด็กหญิง ปรัชญาพร ทองคู่ ป.5 3
7974
เด็กชาย วิศวรรษ ทองลาไชยศิริ ป.5 3
7677
เด็กชาย ภูมิวัฒน์ วันคำ ป.4 3
7874
เด็กหญิง ณัฐธิราภรณ์ แก่นจันทร์ ป.5 3
7551
เด็กชาย ภาณุพงศ์ ล้อมทอง ป.5 3
7819
เด็กชาย ชัยพัทธ์ บุญยืด ป.5 3
7884
เด็กชาย เตชินท์ สมพร ป.5 3
7886
เด็กชาย กฤษณพล จันทมุท ป.5 3
7472
เด็กชาย กฤษดา คัทธรินทร์ ป.5 3
8875
เด็กหญิง หทัยรัตน์ มีทรัพย์ ป.4 3
7824
เด็กชาย ภากร กาฬพัฒน์ ป.5 3
7599
เด็กหญิง จันจิรา ศรีธัญรัตน์ ป.5 3
8459
เด็กหญิง ชนิดาภา ขะเมฆ ป.4 3
7703
เด็กชาย ภาคิน โพธะนัง ป.4 3
7678
เด็กชาย วชิรวิทย์ สมานคติ ป.4 3
7684
เด็กหญิง นภาวดี สรรพสาร ป.4 3
7699
เด็กชาย จักรพรรดิ์ บุญศักดิ์ ป.4 3
7685
เด็กหญิง บุญทริกา จันทร์พิพัฒน์ ป.4 3
7963
เด็กหญิง จิราพร สัมฤทธิ์ ป.4 3
7712
เด็กหญิง กัญญาณัฐ กาญจนพัฒน์ ป.4 3
7962
เด็กหญิง ภัทรวดี สีสิงห์ ป.4 3
8119
เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาโคตร ป.4 3
7556
เด็กชาย ธนากร แซ่อึ้ง ป.4 3
7967
เด็กหญิง ณัชชา แก้วพิทักษ์ ป.3 3
8929
เด็กชาย กิตติคุณ พุ่มจันทร์ ป.4 3
8245
เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สำราญรื่น ป.4 3
7714
เด็กหญิง นรินทร์สินี นิตอินทร์ ป.4 3
8872
เด็กชาย พณิชพล แสงแดง ป.4 3
7687
เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุตรดา ป.4 3
8107
เด็กชาย คุณนพรัตน์ มีศรี ป.4 3
7704
เด็กชาย วัชรพล คำสวัสดิ์ ป.4 3
8383
เด็กชาย อนุทัย วงค์มาเกษ ป.3 3
8125
เด็กหญิง นภัสวรรณ วงค์ทะริด ป.4 3
8873
เด็กชาย วิชญ์พล เอกทัน ป.4 3
8474
เด็กหญิง ปราณณิชา สุดชะฎา ป.3 3
8419
เด็กชาย วัชรินทร์ จันทร ป.3 3
8926
เด็กชาย กันต์กมนต์ บุญเลิศ ป.3 3
8479
เด็กหญิง เยาวเรศ ชาบุญมี ป.3 3
8429
เด็กหญิง อลิษา วงษ์อาจ ป.3 3
8336
เด็กชาย ชาญชัย ทองสะอาด ป.3 3
7910
เด็กหญิง สุภาพร จันทวี ป.3 3
8368
เด็กหญิง เกตุมณี สีโยมา ป.3 3
7955
เด็กหญิง เปรมสุดา คุณพรม ป.3 3
8384
เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีทา ป.3 3
8867
เด็กหญิง อธิชนัน สุโพธิ์ ป.3 3
8860
เด็กชาย ภานุวัฒน์ สมัย ป.3 3
8405
เด็กหญิง ปาริดา ทัดศิริ ป.3 3
8413
เด็กชาย ฑีฆายุ ทุมมา ป.3 3
8339
เด็กชาย ธราเทพ ธรรมนิยม ป.3 3
7898
เด็กชาย ธีระ บุญสิทธิ์ ป.3 3
8400
เด็กชาย ศุภณัฐ วงษาลี ป.3 3
7918
เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ กาญจนพัฒน์ ป.3 3
8341
เด็กชาย ปัณพัฒน์ ทองปน ป.3 3
8148
เด็กชาย ปณิธาน สมพงษ์ ป.2 3
8349
เด็กหญิง ณิชาภัทร ทองพิมพ์ ป.3 3
8365
เด็กชาย สรวิชญ์ มหาลี ป.3 3
8147
เด็กชาย บารมี พุดตาล ป.2 3
8275
เด็กชาย อภิวิชญ์ คำมุงคุณ ป.2 3
8518
เด็กชาย ฉัตรพล กุลพรม ป.2 3
8544
เด็กหญิง วรัญญา ดวงจำปา ป.2 3
8501
เด็กชาย กฤษกร ญาติเกษม ป.2 3
8513
เด็กหญิง กัลยากร อุทาพันธ์ ป.2 3
8675
เด็กชาย อารักษ์ โพธิ์สาราช ป.2 3
8197
เด็กหญิง มุฑิตา ภาคะ ป.2 3
8202
เด็กหญิง อัจฉริยา มูลคำเหลา ป.2 3
8141
เด็กชาย ธีรโชติ แสนสุข ป.2 3
8851
เด็กชาย ธีรพัฒน์ แพงคำ ป.2 3
8540
เด็กหญิง ธนภรณ์ สีลาดเลา ป.2 3
8499
เด็กชาย อชิระ จันทร์ทรง ป.2 3
8548
เด็กชาย อภิชาติ ดุจดา ป.2 3
8194
เด็กหญิง นภัสนันท์ ภักดีล้น ป.2 3
8571
เด็กหญิง สรัลพร สุวะสี ป.2 3
8181
เด็กชาย วีรภัทร โพธะนัง ป.2 3
8522
เด็กชาย นฤเบศร์ ลาภมูล ป.2 3
8139
เด็กชาย เทพประทาน พูลเกษ ป.2 3
8283
เด็กหญิง ดรัญพร หารวย ป.2 3
8315
เด็กชาย ชิณภัทร วงศ์พุทธะ ป.1 3
8535
เด็กหญิง ชลธิชา ไชยบัวรินทร์ ป.2 3
8182
เด็กชาย วรเศรษฐ์ บรรโล ป.2 3
8784
เด็กชาย ชินกฤษ ขันธวัตร ป.1 3
8788
เด็กชาย วรโชติ กล่ำพุทธา ป.1 3
8790
เด็กชาย จิราพัชร คำหาร ป.1 3
8328
เด็กหญิง ปทิตตา กองรัมย์ ป.1 3
8789
เด็กชาย รพีภัทร สาที ป.1 3
8293
เด็กหญิง ณัฐสุดา อุไร ป.1 3
8330
เด็กหญิง ประภาสิริ ทิพย์รัตน์ ป.1 3
8794
เด็กหญิง พลอยชมพู วิทยรุ่งโรจน์ ป.1 3
8792
เด็กชาย เอกวิญญ์ ศิริจิระพัฒนา ป.1 3
8802
เด็กหญิง รมิดา บัวบาน ป.1 3
8799
เด็กหญิง ศศิประภา แก่นคำ ป.1 3
8318
เด็กชาย ภาคภูมิ มุ่งหมาย ป.1 3
8325
เด็กหญิง กิ่งแก้ว ใจศิลป์ ป.1 3
8783
เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สาธร ป.1 3
8787
เด็กชาย พีระวัฒน์ ยังพรม ป.1 3
8313
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ บุรา ป.1 3
8795
เด็กหญิง เปมิกา ดอกพุฒ ป.1 3
8796
เด็กหญิง สิริพรรกรรรญา โลหา ป.1 3
8320
เด็กชาย อานนท์ บัวใหญ่ ป.1 3
8632
เด็กหญิง ไอศิกา จันทร์ทรง อ.3 3
8791
เด็กชาย วุฒิภัทร เวทนา ป.1 3
8800
เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ คำผุย ป.1 3
8898
เด็กชาย ธนะภูมิ บุญราศีพูนทรัพย์ อ.3 3
8797
เด็กหญิง จิณัฐตา จันทมุท ป.1 3
8589
เด็กหญิง กันต์ฤทัย ยาตรา อ.3 3
8650
เด็กชาย วงศกร หลุมทอง อ.3 3
8648
เด็กชาย อาธิเดช บุญแพ้ว อ.3 3
8897
เด็กหญิง พรรณิภา สอนคำเสน อ.3 3
8620
เด็กหญิง เบญญาภา สินเทาว์ อ.3 3
8635
เด็กชาย กัณฑยาบุตร ยิ่งวงค์ อ.3 3
8902
เด็กหญิง ทักษพร ศรีมุงคุล อ.3 3
8660
เด็กหญิง เบญญาภา กออำไพ อ.3 3
8927
เด็กชาย อัจฉริยะ ไสยรส อ.3 3
8900
เด็กชาย รัฐภูมิ ไชเมืองคุณ อ.3 3
8627
เด็กหญิง วิภวานี ละอองศรี อ.3 3
8895
เด็กชาย ธานินทร์ พรมมิภักดิ์ อ.3 3
8615
เด็กหญิง กวินทรา พละโย อ.3 3
8685
เด็กชาย ธนกฤต อุดมกิจไพบูลย์ อ.3 3
8605
เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ริปันโน อ.3 3
8905
เด็กหญิง ปิยรัตน์ ศิริบูรณ์ อ.3 3
8614
เด็กชาย อนุสรณ์ อุ่นมั่น อ.3 3
8907
เด็กชาย ณภัทร ไชยรัตน์ อ.3 3
7378
เด็กชาย ศราวุฒิ วรรณต๊ะ ป.6 3
7768
เด็กชาย จักรพรรดิ์ บุญรอด ป.6 3
7377
เด็กชาย พีรทัต แสนยะมูล ป.6 3
7462
เด็กหญิง สุวนันท์ โรมพันธ์ ป.6 3
8687
เด็กชาย พศวีร์ จัยสิน ป.5 3
8087
เด็กชาย อานนท์ ศรีทอง ป.4 3
7682
เด็กชาย อัครพนธ์ สุทธัง ป.4 3
8885
เด็กชาย ธีระพงษ์ บุญบัง ป.4 3
8040
เด็กชาย อนันต์ชัย พรมดี ป.4 3
8377
เด็กชาย จักรภัทร อิ่มเมฆ ป.3 3
8486
เด็กหญิง อัญมณี พันธ์ตา ป.2 3
8682
เด็กหญิง อมราพร พรมศรี ป.2 3
8785
เด็กชาย วีระศักดิ์ สิมพันธ์ ป.1 3
8906
เด็กหญิง นิชานาถ แสงใส อ.3 3
8896
เด็กชาย อัครเดช ขวาสูงเนิน อ.3 3
7571
เด็กหญิง ปิยะวรรณ สายวรณ์ ป.5 3
8846
เด็กชาย ประกาย มุงคุณคำชาว ป.2 3
8916
เด็กหญิง รัชฎานรินทร์ บัวเผื่อน ป.5 3
8498
เด็กหญิง กิตติวรา พลไพร ป.2 3
8134
เด็กชาย เจตนิพัทธ์ โคตรธารินทร์ ป.2 3
8242
เด็กหญิง ศิริมา แสนคำ ป.4 3
8050
เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ อิ่มมาก ป.4 3
7849
เด็กชาย ประชารัฐ พิณทอง ป.5 3
8453
เด็กชาย กฤษดา แสนสุข ป.2 3
7896
เด็กหญิง ศิริลักษ์ จีนจันทร์ ป.5 3
8260
เด็กชาย ณัฐภาส จันทร์มาลา ป.6 3
7850
เด็กชาย ปรเมศ โชคณัฐ ป.5 3
7937
เด็กชาย นันฐวัฒน์ กอดทอง ป.3 3
8248
เด็กหญิง พรชนก หมั่นเพียร ป.5 3
8793
เด็กหญิง รุ่งทิวา ประจวบสุข ป.1 3
8880
เด็กหญิง ชญานิศ สายแก้ว ป.4 4
8155
เด็กชาย สวัสดิ์ ผงผาย ป.2 4
7905
เด็กชาย บวรรัช ภูยิหวา ป.3 4
8686
เด็กชาย พงษกร อุดมกิจไพบูลย์ ป.2 4
8858
เด็กหญิง สุกัญญา ทองชา ป.3 4
8919
เด็กหญิง เปมิกา แพทย์เพียร ป.6 4
8804
เด็กชาย ฉัตรดนัย พึ่งพา ป.1 4
8530
เด็กหญิง ธาวิดา พรมเสมอ ป.2 4
7722
เด็กหญิง ณัฐกรานต์ เลือดสงคราม ป.4 4
8882
เด็กชาย กรวิทย์ ศรีมาบุตร ป.4 4
8306
เด็กหญิง ไอรดา นันทา ป.1 4
8209
เด็กหญิง ชนากานต์ วรรณริโก ป.3 4
8118
เด็กหญิง วรพิชชา นิสสัยดี ป.4 4
8925
เด็กหญิง ปวันรัตน์ โพธิกุล ป.3 4
7653
เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชลอวงษ์ ป.6 4
8908
เด็กชาย วรวัฒน์ สาแก้ว ป.5 4
8806
เด็กชาย กฤษฎา ศิลาอ่อน ป.1 4
8165
เด็กหญิง พิรญาณ์ กันมงคล ป.2 4
8677
เด็กชาย ธนาวุฒิ นางวงศ์ ป.3 4
8923
เด็กหญิง ญาณิศา ชฎาวงศ์ ป.6 4
8161
เด็กหญิง ทิพวัลย์ พูลทา ป.2 4
7766
เด็กชาย ศุภวิชญ์ อิ่มสมบูรณ์ ป.6 4
8843
เด็กชาย ธีรภัทร สาระดี ป.2 4
8116
เด็กชาย ภูริทัต บุญประสม ป.4 4
8079
เด็กหญิง สราลี สารสีมา ป.4 4
8137
เด็กชาย ณัฐปวินท์ ไกรศูนย์ ป.2 4
8814
เด็กหญิง เอลีชา ช่องวารินทร์ ป.1 4
8261
เด็กหญิง ณัฐสุดา สืบภา ป.6 4
7991
เด็กหญิง ศิรินพร วราพรม ป.6 4
7193
เด็กหญิง กานต์พิชชา ดีเยี่ยม ป.6 4
8106
เด็กหญิง ภัสสร ธนายุทธพิทักษ์ ป.6 4
7990
เด็กชาย ณัฎฐพน สามิลา ป.6 4
7642
เด็กหญิง วรัญญา มูลนาม ป.6 4
7992
เด็กชาย วิเชียร เพิ่มศรี ป.6 4
7729
เด็กหญิง กนกอร พูลสุข ป.6 4
7415
เด็กหญิง บัณทิตา วิทยากาญจน์ ป.6 4
7400
เด็กชาย นิธิเดช นวลจันทร์ ป.6 4
7667
เด็กหญิง สุพัฒน์ตรา จำปาสา ป.6 4
7815
เด็กหญิง มิญชญา กันหารินทร์ ป.6 4
7830
เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โยทชัย ป.5 4
8225
เด็กชาย ณัฐพล ธูปสาลี ป.6 4
7367
เด็กชาย โชคชัย ขุนทอง ป.6 4
7555
เด็กชาย จักรพงศ์ นิมาลา ป.5 4
8237
เด็กหญิง กัญญาภัค จันทร์ทรง ป.6 4
7639
เด็กหญิง พรพิมล ทัดเทียม ป.6 4
8131
เด็กหญิง อธิชา บุตรให้ ป.5 4
7479
เด็กชาย เทิดทูล ศิริคำ ป.5 4
7478
เด็กชาย ธนพัฒน์ พิมภาภรณ์ ป.5 4
7823
เด็กชาย เตโชดม ญาติเกษม ป.5 4
8000
เด็กชาย ธันวา สิมมา ป.5 4
7733
เด็กชาย ธนกฤต ยุทธเสน ป.5 4
7890
เด็กหญิง สัญหพร บั้งทอง ป.5 4
7681
เด็กชาย อชิระ อบเชย ป.4 4
8229
เด็กชาย ธนโชติ ชูชัย ป.5 4
8455
เด็กหญิง ธัญชนก คงคาพัน ป.3 4
8469
เด็กชาย ศุภณัฐ สารนอก ป.4 4
8822
เด็กหญิง กานต์ปภา ศรีหัน ป.1 4
7366
เด็กชาย นเรศ ใจทน ป.6 4
8033
เด็กหญิง ธภาภัค ลุนลี ป.4 4
8431
เด็กชาย ภูธเนศ สุหงษา ป.3 4
7943
เด็กชาย อรรครวัฒน์ บุญเพิ่ม ป.3 4
8850
เด็กชาย ปัญญาโชติ แก่นมาลี ป.2 4
8568
เด็กหญิง ณัฐทิตา ชูชัย ป.2 4
7804
เด็กชาย เมธาชัย บุตรสง่า ป.6 4
7459
เด็กหญิง แพรวพรรณ ผิวบุญเรือง ป.6 4
7650
เด็กชาย กนกศักดิ์ ศิริบูรณ์ ป.6 4
7383
เด็กหญิง วิชุดา แสงคำ ป.6 4
7747
เด็กหญิง อริสรา มีทรัพย์ ป.6 4
8894
เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำเพราะ ป.5 4
8100
เด็กชาย รัชชานนท์ พสุมาตร์ ป.5 4
7858
เด็กหญิง นาทาชา เมนชั่นเดียริคส์ ป.5 4
7550
เด็กชาย อานนท์ แก้วพิทักษ์ ป.5 4
7486
เด็กหญิง อภิชญา ดอกรัก ป.5 4
8909
เด็กชาย ภัทรเดช เหล่าโก๊ก ป.5 4
7822
เด็กชาย ณัฏฐชัย สายงาม ป.5 4
7475
เด็กชาย รพีภัทร บัวศรี ป.5 4
7482
เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาทอง ป.5 4
7402
เด็กชาย พัชระ ยาเลิศ ป.5 4
7552
เด็กชาย อดิเทพ ทัดเทียม ป.5 4
7548
เด็กชาย สิรวัชร โมลาสูงเนิน ป.5 4
7734
เด็กชาย อภิชาติ สุธรรมวิจิตร ป.5 4
8456
เด็กหญิง อสมาภรณ์ มะลิจันทร์ ป.4 4
7873
เด็กหญิง สมาภรณ์ ยานุ ป.5 4
8876
เด็กชาย วายุวัฒน์ สมัย ป.4 4
7566
เด็กหญิง พัชรศรี สายแวว ป.5 4
7885
เด็กชาย พุทธฤทธิ์ วิลามาศ ป.5 4
7596
เด็กชาย บุญทรัพย์ ขอสุข ป.5 4
7490
เด็กหญิง เนตรชนก แก้วปัดชา ป.5 4
8110
เด็กชาย ธนรัฐ บัวงาม ป.4 4
7546
เด็กชาย นิติพล บรรโล ป.4 4
8047
เด็กชาย กิตติพันธ์ ชมทอง ป.4 4
7713
เด็กหญิง กานต์ธิดา มุ่งหมาย ป.4 4
7719
เด็กหญิง อภิชญา พูลทรัพย์ ป.4 4
7492
เด็กหญิง สุพรรษา มีทรัพย์ ป.4 4
8889
เด็กหญิง พิชญารัตน์ ลำภา ป.4 4
7690
เด็กหญิง วรัชยา ตินโนรส ป.4 4
7688
เด็กหญิง พรนภัสสร ท่าหาญ ป.4 4
7710
เด็กชาย พงษ์พัฒน์ พงษ์ญาติ ป.4 4
8097
เด็กหญิง นวรัตน์ ศรียา ป.4 4
8045
เด็กชาย ธนวรรธน์ พรมราช ป.4 4
8121
เด็กหญิง พิมผกา ดวงเพชร ป.4 4
8117
เด็กชาย กฤษฎา บุญทิม ป.4 4
8112
เด็กชาย ศุภกร วงษาเคน ป.4 4
7676
เด็กชาย ภูมิรินทร์ ทาศรี ป.4 4
8115
เด็กชาย ประมินทร์ นามธรรม ป.4 4
8887
เด็กชาย ก้องเดช วัฒโนภาศ ป.4 4
8094
เด็กหญิง ธนอัฐ มะลี ป.4 4
7697
เด็กชาย ณัฐนนท์ จันทร์คำ ป.4 4
8092
เด็กหญิง จิราภา จุฬาษี ป.4 4
7903
เด็กชาย ทรงกลด อรรคธรรม ป.3 4
7934
เด็กชาย ธนาวุฒิ บับพิบูลย์ ป.3 4
8091
เด็กหญิง สุภาวดี คำสวัสดิ์ ป.4 4
8874
เด็กชาย ปรเมษฐ์ สาฤทธิ์ ป.4 4
7913
เด็กหญิง ยุพิน เคนประจิตร ป.3 4
8863
เด็กหญิง สุชานันท์ นันตะวงค์ ป.3 4
8385
เด็กหญิง ฉัตรประวีย์ วรรณคัด ป.3 4
8408
เด็กหญิง อนุธิดา ยาเลิศ ป.3 4
7906
เด็กชาย อัทธพล มุ่งหมาย ป.3 4
7907
เด็กชาย บรรณวิชญ์ นาคนวล ป.3 4
8396
เด็กชาย เทพวินัย ทองจันดี ป.3 4
8689
เด็กหญิง อรณิช ประทุม ป.3 4
8407
เด็กหญิง เพชรรัตน์ มินดำ ป.3 4
8862
เด็กหญิง เบญจวรรณ บึงโบก ป.3 4
7916
เด็กหญิง ภัททิยา บุญเอื้อ ป.3 4
7904
เด็กชาย ปัญญา บุญอ่วม ป.3 4
8428
เด็กหญิง สุพรรษา นงนุช ป.3 4
8861
เด็กชาย จิราวัฒน์ สมสุข ป.3 4
8369
เด็กหญิง ธนภรณ์ พึ่งนา ป.3 4
8149
เด็กชาย พิตตินัน ประสาทศรี ป.2 4
8212
เด็กหญิง ปัณณพร รัตนา ป.3 4
7912
เด็กหญิง ปริยาภรณ์ ศิริบูรณ์ ป.3 4
8505
เด็กชาย ธนภัทร พรหมปราบทุกข์ ป.2 4
8583
เด็กชาย ติณณภพ ยาตรา ป.2 4
8178
เด็กชาย รัชชานนท์ สีระสี ป.2 4
8559
เด็กหญิง ณัฐธิดา วงษ์เขียดทอง ป.2 4
8578
เด็กหญิง อนัญญา เบ้าเงิน ป.2 4
8171
เด็กหญิง ศุภนุช ผาโพธิ์ ป.2 4
8177
เด็กชาย ภานุวัฒน์ โพธะนัง ป.2 4
8143
เด็กชาย ณัฐฐา จันทร์โยธา ป.2 4
8135
เด็กชาย ชนะพล พูลทา ป.2 4
8198
เด็กหญิง ศิริกุล เรือนใสแก้ว ป.2 4
8154
เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยเดช ป.2 4
8511
เด็กชาย สิทธิเดชโพธิวัฒน์ โลหา ป.2 4
8529
เด็กชาย มงคล แสวงสิน ป.2 4
8570
เด็กหญิง รสนันท์ กันยามา ป.2 4
8567
เด็กชาย กิตติพงศ์ จินามณี ป.2 4
8812
เด็กชาย จอมเกล้า วัฒโนภาศ ป.1 4
8828
เด็กชาย พิทักษ์ เหล็กเพ็ชร ป.1 4
8803
เด็กชาย จตุรพร ศรีรักษา ป.1 4
8305
เด็กหญิง จิระนุช มาลา ป.1 4
8323
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ครองยุทธ ป.1 4
8807
เด็กชาย ปภาวิชญ์ สารพัฒ ป.1 4
8810
เด็กชาย พชรดนัย ลาภา ป.1 4
8292
เด็กหญิง กมลทิพย์ บรรโล ป.1 4
8819
เด็กหญิง ปัณฑิตา นะโส ป.1 4
8811
เด็กชาย ปิยภัฎ วงค์ทะริด ป.1 4
8823
เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลาภาพันธ์ ป.1 4
8805
เด็กชาย ธนวัฒน์ แสงจันทร์ ป.1 4
8813
เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วบัวเคน ป.1 4
8284
เด็กชาย ชนกันต์ ทองคู่ ป.1 4
8817
เด็กหญิง จิรัชญา พลรักษ์ ป.1 4
8815
เด็กหญิง ญาดา สอดสี ป.1 4
8478
เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภูผา ป.1 4
8808
เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ชุมนุม ป.1 4
8818
เด็กหญิง ปาริมา ตรีราช ป.1 4
8820
เด็กหญิง ปรณิดา ชื่นจำปา ป.1 4
8252
เด็กชาย กวินกานต์ วงษ์ทรัพย์ ป.6 4
7406
เด็กชาย วีรพล ผูกพันธ์ ป.6 4
7864
เด็กชาย ธีระวิชญ์ พลสิม ป.5 4
7897
เด็กหญิง สวรส บุตรให้ ป.5 4
8105
เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ชวนชม ป.4 4
8232
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ศรีธัญรัตน์ ป.3 4
7957
เด็กหญิง ชอญตะวัน กอดทอง ป.3 4
7933
เด็กชาย ทวีชัย ลอยหา ป.3 4
8204
เด็กหญิง ปัณณพร โจมพลสา ป.2 4
8547
เด็กหญิง ปวริศา ยืนสุข ป.2 4
8563
เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ กิ่งแดง ป.2 4
8809
เด็กชาย ณัฐพล รัตนพลที ป.1 4
8821
เด็กหญิง ณธิดา วงค์ษาบุตร ป.1 4
7422
เด็กหญิง อรวรินทร์ กอดทอง ป.6 4
8877
เด็กหญิง อัญมณี มุงคุณคำชาว ป.4 4
7408
เด็กชาย อรรถพล คำชมภู ป.6 4
8427
เด็กหญิง เมษยา สุปัญญา ป.3 4
8036
เด็กหญิง เขมจิรา วงษา ป.4 4
8502
เด็กชาย ธนกฤต คณาสิน ป.2 4
7635
เด็กชาย ภูริทัต โคตรคันทา ป.6 4
8864
เด็กชาย ปัณณธร ศรีสมบัติ ป.3 4
8590
เด็กหญิง รุ่งวิภา สมัย ป.6 4
8922
เด็กชาย ธนกร เพชรแสวง ป.6 4
8451
เด็กชาย กิตติพงค์ ทาศรี ป.4 4
7640
เด็กหญิง วรารัตน์ ดวงมาลา ป.6 4
8026
เด็กชาย สิริวัฒน์ อินกำเหนิด ป.4 5
8539
เด็กชาย รัชชานนท์ ขาวงาม ป.2 5
8859
เด็กชาย วัชรพล เชื้อโชติ ป.3 5
8299
เด็กหญิง ภัทรณิดา สุพงษ์ ป.1 5
8418
เด็กชาย รัฐนันท์ ถาวร ป.3 5
8838
เด็กหญิง กรวรรณ ศรีมาบุตร ป.1 5
8881
เด็กชาย ดนุเดช เข่า ป.4 5
8841
เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สุทธิประภา ป.1 5
8854
เด็กหญิง กนกพร จันทร์แจ้ง ป.2 5
8133
เด็กชาย กมลภพ สุพงษ์ ป.2 5
8542
เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยคำภา ป.2 5
8696
เด็กชาย ธนกร จันทร์ถี ป.1 5
8532
เด็กชาย กันติทัต เดชวารี ป.2 5
8832
เด็กชาย อภิรัตน์ โคตรสิงห์ ป.1 5
8426
เด็กหญิง ปิยะฉัตร กุลเคน ป.3 5
8104
เด็กชาย ศิริวัฒน์ นงนุช ป.4 5
8032
เด็กหญิง กาญจนา ศิริชาติ ป.4 5
8561
เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีหันต์ ป.2 5
7931
เด็กชาย กันตภณ จันทะสิงห์ ป.3 5
8484
เด็กหญิง พัชรินทร์ กองโพธิ์ ป.3 5
8826
เด็กชาย รชต ปราณีวงศ์ ป.1 5
8023
เด็กชาย ทวีโชค โลนะสาร ป.4 5
7709
เด็กชาย อนิวรรตน์ บุญฤทธิ์เดช ป.4 5
7707
เด็กชาย สงกรานต์ บรรโล ป.4 5
7683
เด็กหญิง จิราภรณ์ คาดขุนทด ป.4 5
8108
เด็กชาย อดิเทพ แก่นลา ป.4 5
8123
เด็กหญิง กณิกา อบมาพันธ์ ป.4 5
7481
เด็กชาย กิตติทัศน์ เข็มบุปผา ป.4 5
8042
เด็กชาย เจตรินณ์ มีศรี ป.4 5
8878
เด็กชาย ธนโชติ จันทร์ทรง ป.4 5
8086
เด็กชาย ฉานพล หงษาวดี ป.4 5
7705
เด็กชาย ณัฐพล บัวลา ป.4 5
8088
เด็กชาย ธีระพงษ์ บัวพา ป.4 5
8083
เด็กชาย อภิชัย บุญโชติ ป.4 5
8152
เด็กหญิง สุวนันท์ ถิ่นขาม ป.4 5
7702
เด็กชาย ปัญญากร วิลามาศ ป.4 5
7944
เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุขเสมอ ป.3 5
8357
เด็กหญิง ศรัณรักษ์ ลำพันธ์ ป.3 5
8043
เด็กชาย ภูวดล เจริญพันธ์ ป.4 5
8387
เด็กหญิง พรประภา สอนพงษ์ ป.3 5
8681
เด็กชาย ณัฐวุฒิ มุราเกษ ป.4 5
8683
เด็กชาย เชษฐ์นิวัฒน์ สมบัติหลาย ป.3 5
8866
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สายวัน ป.3 5
8422
เด็กหญิง กัญญาภัทร เจริญราษฎร์ ป.3 5
8398
เด็กชาย วรเดช อุ่นใจ ป.3 5
8420
เด็กชาย อดิศร อ่อนศรี ป.3 5
7915
เด็กหญิง ปิ่นอนงค์ ท้องที่ ป.3 5
7908
เด็กชาย วีรวัฒน์ จันที ป.3 5
8391
เด็กหญิง ศุภธิดา ทรารมย์ ป.3 5
8410
เด็กหญิง อรอุมา วงค์สิงห์ ป.3 5
7900
เด็กชาย ธีรภัทร สายไทย ป.3 5
8414
เด็กชาย นภัสกร จำปาเต็ม ป.3 5
8394
เด็กชาย กฤตภาส มาติวงศ์ ป.3 5
8374
เด็กหญิง อัญยพร ชุดนอก ป.3 5
7914
เด็กหญิง อรอนงค์ ดุมแก้ว ป.3 5
8375
เด็กชาย กมลดนัย ชะนาเทศ ป.3 5
7926
เด็กหญิง อริสา บัวใหญ่ ป.2 5
7923
เด็กหญิง กานติมา อินทะนาม ป.3 5
7948
เด็กชาย ธีรเดช บัวลา ป.3 5
8577
เด็กชาย พงศพัฒน์ ตะนุพิษ ป.2 5
8274
เด็กชาย ภัทรพล โคตรทารินทร์ ป.2 5
8359
เด็กหญิง อรปรียา ดวงแก้ว ป.3 5
8855
เด็กชาย จิรภัทร ปัญญาพอ ป.2 5
8142
เด็กชาย ธีระศักดิ์ วงศ์สะอาด ป.2 5
8200
เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขเลิม ป.2 5
8278
เด็กหญิง ทิพวรรณ มุ่งหมาย ป.2 5
8150
เด็กชาย ศิริโชค คูณทัน ป.2 5
8188
เด็กหญิง กรรณิกา รูปโฉม ป.2 5
8847
เด็กชาย ไตรศักดิ์ จันทร์ทรง ป.2 5
8527
เด็กชาย พัทธดนย์ ทรารมย์ ป.2 5
8163
เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ สะนัย ป.2 5
8140
เด็กชาย ธิติวุฒิ ประสาทศรี ป.2 5
8288
เด็กชาย นครินทร์ ศรีเพชร ป.1 5
8575
เด็กชาย นัธทวัฒน์ ภามาเนตร ป.2 5
8503
เด็กชาย รุจิภาส เปลี่ยนสี ป.2 5
8579
เด็กชาย ณฐพงศ์ คงคูณ ป.2 5
8280
เด็กหญิง สุภาวิดา ช่องตะคุ ป.2 5
8562
เด็กหญิง พิชญธิดา สาวันดี ป.2 5
8569
เด็กหญิง เข็มนิจ พยัคฆทา ป.2 5
8190
เด็กหญิง จีราพร ดุมแก้ว ป.1 5
8541
เด็กหญิง ธีริศรา ธรรมนิยม ป.2 5
8934
เด็กชาย เจตดิลก โลมะบัน ป.1 5
8840
เด็กหญิง สุชานาฏ ศุภนิกรณ์ ป.1 5
8300
เด็กหญิง ศศิธร มูลคำเหลา ป.1 5
8830
เด็กชาย พีรพัฒน์ โคตรตัสสา ป.1 5
8831
เด็กชาย กฤษกร มุราษี ป.1 5
8827
เด็กชาย กัลยกร มุราษี ป.1 5
8835
เด็กหญิง พิชญา พรมสิงห์ ป.1 5
8316
เด็กชาย พงศกร ฉัตรสุวรรณ ป.1 5
8833
เด็กหญิง ชนิตา แม้นสุข ป.1 5
8834
เด็กหญิง อมรกานต์ กะติยะกุล ป.1 5
8285
เด็กชาย ชุติภาส ชมไชยรัตน์ ป.1 5
8829
เด็กชาย รัฐชานนท์ ทานให้ ป.1 5
8304
เด็กหญิง วรพิชชา สิงห์แสน ป.1 5
8303
เด็กหญิง อังศ์วรา ผาสูง ป.1 5
8286
เด็กชาย ธีรยุทธ ตากไธสง ป.1 5
8836
เด็กหญิง จรรยพร นนทา ป.1 5
8839
เด็กหญิง ปาริฉัตต์ ลักษณะ ป.1 5
7480
เด็กชาย กำพล ชื่นอุรา ป.4 5
8114
เด็กชาย กัณฑ์อเนก ศรศิลป ป.4 5
7958
เด็กหญิง วรรณรดา หลุมทอง ป.3 5
8361
เด็กชาย ชัชชัย เดชสภาสิทธิ์ ป.3 5
8157
เด็กหญิง จิราพร คัทธรินทร์ ป.2 5
8084
เด็กชาย ธนกร บัวทอง ป.4 5
7938
เด็กชาย พิทักษ์ รักษาป่า ป.3 5
8695
เด็กชาย กฤตเมธ นุ่มภา ป.2 5
8475
เด็กชาย อธิวราย์ เซี่ยงฉิน ป.4 5
8081
เด็กชาย ชุตินันท์ ตุ้มมาตร ป.4 5
8865
เด็กชาย รชฏ เพชรแสวง ป.3 5
8586
เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จันเทพ ป.2 5
8492
เด็กชาย ชัยมงคล ศิริเชิด ป.4 5