งานยาเสพติด2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
นายทันใจ สายแววได้อ่านสารน์ จากรัตฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ