รายการข้อมูลนักเรียน2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564      
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ที่เลขประจำตัวประชาชนรหัส นร.ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
113489002925668345เด็กหญิงฐิติชญาน์จันทร์พวง
213489002835758364เด็กชายเพชรแท้ ศรีสุทธา
313489002888617935เด็กชายนทราทิตย์ เหล่าสิงห์
413489003049987936เด็กชายนาคินทร์ ไชยเดช
513489002842118482เด็กชายพีรพัฒน์พรมทอง
613499018852018350เด็กหญิงติยาภรณ์ สุขจันทร์
713499018553617899เด็กชายยศพลลอยหา
813489002799697922เด็กหญิงรินรดา ทางทอง
913489002454598348เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เยื่อใย
1012093012790848393เด็กหญิงอภิชญา นามสนุก
1113489002975257919เด็กหญิงพาขวัญ พิณทอง
1213499019005618342เด็กชายพิสิษฐ์ก้อนคำ
1313489003061178355เด็กหญิงลัลล์ลลิล บาทสุวรรณ์
1413489002790047960เด็กหญิงสมฤดี จิตรใหญ่
1513489002983278343เด็กหญิงกนกนิภาโขงเขตต์
1611396006771048346เด็กหญิงฐิติณัฐ บุญใส
1711103015557938489เด็กชายนภสินธ์ สุทธิวงษ์
1813489002953108378เด็กชายณัฐภัทร คุณิรัตน์
1913476000707458337เด็กชายณัทกรเจริญเชาว์
2011037048489538424เด็กหญิงนภัสสร รื่นบรรเทิง
2113489003051538392เด็กหญิงอชิรญาภรณ์ ไพศาล
2213489003060448390เด็กหญิงศศิภา จันที
2313489002902537950เด็กหญิงจันจิรา โทแก้ว
2413489002983017911เด็กหญิงอรอุมา อะโนราช
2513489003085358379เด็กชายปริณ โมระชาติ
2613489003130087949เด็กหญิงกฤตยา ทาศรี
2713489002984678210เด็กชายธนัช ลุนลี
2813489003019998604เด็กหญิงวิภาพรเสือเหลือง
2913489002922568366เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิมมา
3013489003015577921เด็กหญิงปุณยาพร พวงแก้ว
3113489002948877920เด็กหญิงจีรณาแช่มชื่น
3213489003103868353เด็กหญิงมณีจุฑา เรียบร้อย
3313489002827498399เด็กชายวีรพันธ์ แก้วจันดี
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ที่เลขประจำตัวประชาชนรหัส นร.ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
113489002996258457เด็กชายกิติปกรณ์สมแสวง
213489002908498425เด็กหญิงปวริศา ตั้งพาเรือง
313489002792178338เด็กชายตรีภพวรรณโสภา
414799010390408351เด็กหญิงนภัสนันท์ กองทรัพย์
513489002905717929เด็กหญิงกัญญุตาอินทะนาม
613489003126218402เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสว่าง
713489003004377817เด็กหญิงมินตรา ผลาจิต
813489002855278386เด็กหญิงนวลละไม ชุมนวล
913489003032238354เด็กหญิงลดาวรรณ สงค์คำเหลา
1013489002823588347เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชูเกตุ
1113489003085278376เด็กชายกวินภพ โนนน้อย
1213489002929318356เด็กหญิงวรัญญา พันธ์ใหญ่
1313489002858968423เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญสารี
1413499019043538358เด็กหญิงสุพัตรา ตระกูลลาภา
1513489003075127951เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ประสิทธิ์ศาล
1613489002866638416เด็กชายยศศักดิ์ ไชยสนธ์
1713489002950778382เด็กชายภานุพงศ์ มาลา
1813476000795058335เด็กชายจักราวุธเสาหิน
1913488000666618472เด็กหญิงณัฐทิตาเชียงจันทร์
2013499018589477959เด็กหญิงศรัญญา รินสาธร
2113489003098418367เด็กหญิงกานต์ธีรา ค่ำควร
2213489003117228362เด็กชายทินภัทรบุญเหลา
2313489003042547917เด็กหญิงศศิธารา จันทะศรี
2413489003048667924เด็กหญิงพุธิตา สืบวงค์
2513476000725198412เด็กชายก้องเกียรติ จันทร์ชนะ
2613499019032177941เด็กชายสิระดนัย พลสิม
2713489003048158477เด็กหญิงพัชรสุดาพลปัญญา
2813489002992268421เด็กชายอภินัทธ์ กุลการี
2913499018601197942เด็กชายสันติ กำจร
3014199028537948415เด็กชายธนกฤต คำหลอม
3111466000048677925เด็กหญิงนันทญา ชูเนตร
3211398002096608373เด็กหญิงวรัชญา เป็นสุข
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ที่เลขประจำตัวประชาชนรหัส นร.ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
113489003076288341เด็กชายปัณพัฒน์ทองปน
213489003034018400เด็กชายศุภณัฐ วงษาลี
312097027591338363เด็กชายพรภวิษย์ ติยะทวีลาภยศ
411034002380398462เด็กชายพีระพลงามแก้ว
513489002915868336เด็กชายชาญชัย ทองสะอาด
613489003022948339เด็กชายธราเทพธรรมนิยม
713489002839158419เด็กชายวัชรินทร์ จันทร
813489003005188413เด็กชายฑีฆายุ ทุมมา
913489003129828365เด็กชายสรวิชญ์ มหาลี
1013489002807718383เด็กชายอนุทัย วงศ์มาเกษ
1113407017838057909เด็กชายภูริณัฐ ทัดเทียม
1213489003027077898เด็กชายธีระ บุญสิทธิ์
1313499018723628377เด็กชายจักรภัทร อิ่มเมฆ
1411297015885498690เด็กชายสรธรนาประจักษ์
1511037047282067932เด็กชายกฤษดา จีนจันทร์
1613489002946407955เด็กหญิงเปรมสุดา คุณพรม
1713489002937168368เด็กหญิงเกตุมณีสี่โยมา
1813489002946748384เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีทา
1913489003124358349เด็กหญิงณิชาภัทร ทองพิมพ์
2013396002830748388เด็กหญิงมนัสนันท์ สิริโชติคงสิม
2113489003057147918เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กาญจนพัฒน์
2211033003047147952เด็กหญิงดวงดาว ศรีจันทร์
2313489002930407910เด็กหญิงสุภาพร จันทวี
2413489003025378370เด็กหญิงบีอัทริช กาละศรี
2513489002835838474เด็กหญิงปราณณิชาสุดชะฎา
2613489002897278479เด็กหญิงเยาวเรศชาบุญมี
2713489002700237967เด็กหญิงณัชชา แก้วพิทักษ์
2813489002897948429เด็กหญิงอลิษา วงษ์อาจ
2913489002988158405เด็กหญิงปาริดา ทัดศิริ
3013415015542268454เด็กหญิงธนภรณ์ คงคาพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ที่เลขประจำตัวประชาชนรหัส นร.ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
113499019021567933เด็กชายทวีชัยลอยหา
212096017868018677เด็กชายธนาวุฒิ นางวงศ์
313489002970297904เด็กชายปัญญาบุญอ่วม
413489002871807907เด็กชายบรรณวิชญ์ นาคนวล
513499018828308232เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีธัญรัตน์
613489002785047903เด็กชายทรงกลด อรรคธรรม
713476000717508360เด็กชายกันต์ธีร์ เนตรวงษ์
813476000775378431เด็กชายภูธเนศสุหงษา
913489002874658340เด็กชายปรมะโคตรคันทา
1013476000779527943เด็กชายอรรควัฒน์ บุญเพิ่ม
1113489002791957934เด็กชายธนาวุฒิ บับพิบูลย์
1211020044322907905เด็กชายบวรรัช ภูยิหวา
1313489002898248396เด็กชายเทพวินัย ทองจันดี
1413489002869147906เด็กชายอัทธพล มุ่งหมาย
1513489002927528689เด็กหญิงอรณิชประทุม
1613489003104597912เด็กหญิงปริยาภรณ์ ศิริบูรณ์
1714188000522798427เด็กหญิงเมษยา สุปัญญา
1813489003099148212เด็กหญิงปัณณพร รัตนา
1913489002836647913เด็กหญิงยุพิน เคนประจิตร
2011297015890318209เด็กหญิงชนากานต์ วรรณริโก
2113489002850478385เด็กหญิงฉัตรประวีย์ วรรณดัด
2213489002936358407เด็กหญิงเพชรรัตน์ มินดำ
2313497004549118403เด็กหญิงณัฐวดี เจนจบ
2413499018838447957เด็กหญิงชอญตะวัน กอดทอง
2513489002897278455เด็กหญิงธัญชนกคงคาพันธ์
2613489003048318369เด็กหญิงธนภรณ์ พึ่งนา
2713489002855518408เด็กหญิงอนุธิดา ยาเลิศ
2813489002957867916เด็กหญิงภัททิยา บุญเอื้อ
2913489002979088428เด็กหญิงสุพรรษา นงนุช
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ที่เลขประจำตัวประชาชนรหัส นร.ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
113476000795217931เด็กชายกันตภณ จันทะสิงห์
213489003021468414เด็กชายนภัสกร จำปาเต็ม
313799005326147938เด็กชายพิทักษ์ รักษาป่า
413489003037718375เด็กชายกมลดนัย ชะนาเทศ
513489002789718683เด็กชายเชษฐ์นิวัฒน์สมบัติหลาย
613489002937088420เด็กชายอดิศร อ่อนศรี
713489002954687908เด็กชายวีรวัฒน์ จันที
817499014516147937เด็กชายนันฐวัฒน์ กอดทอง
913489002928678398เด็กชายวรเดช อุ่นใจ
1013499018917828361เด็กชายชัชชัย เดชสภาสิทธิ์
1113489003066307948เด็กชายธีรเดช บัวลา
1213489003028808394เด็กชายกฤตภาส มาติวงศ์
1313489002725907944เด็กชายณัฐพงษ์ สุขเสมอ
1413489003004707900เด็กชายธีรภัทร สายไทย
1511199027029938418เด็กชายรัฐนันท์ ถาวร
1613489002928508422เด็กหญิงกัญญาภัทร เจริญราษฎร์
1713489003097108359เด็กหญิงอรปรียา ดวงแก้ว
1813489003054397923เด็กหญิงกานติมา อินทะนาม
1913489002743718357เด็กหญิงศรัณรักษ์ ลำพันธ์
2013476000818878484เด็กหญิงพัชรินทร์กองโพธิ์
2113489003034448374เด็กหญิงอัญยพร ชุดนอก
2213489002984168391เด็กหญิงศุภธิดา ทรารมย์
2313407017843728426เด็กหญิงปิยะฉัตร กุลเคน
2413499018577977958เด็กหญิงวรรณรดา หลุมทอง
2513489003037467914เด็กหญิงอรอนงค์ ดุมแก้ว
2613489003031858409เด็กหญิงอภิชญา แสงพล
2713489002948797915เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ท้องที่
2813489002760998387เด็กหญิงพรประภา สอนพงษ์
2913489003002328410เด็กหญิงอรอุมา วงศ์สิงห์