ได้มาเพราะ….

เป็นเหตุและผลครับ ณิชาภา กชพร จุฑามาศ วิราภรณ์ ดลฤทัย มาลัยพร มณีรัตน์ ศุภากาญจน์ รวินณิภา

ลักษณวรรณ ชัญญณัท และในกาลภรรยา ครูสาย3 โรงเรียนงานบุคคล เพื่อนอ้อ

Leave a Reply