คุณครู :  

อีเมลล์ : 


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : 

2024-07-22 02:03:09คุณครู :  

อีเมลล์ : 


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : 

2024-06-03 13:57:29คุณครู :  

อีเมลล์ : 


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : 

2024-05-07 13:50:37คุณครู :  

อีเมลล์ : 


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : 

2024-04-08 22:14:59คุณครู : นางสาวนฤมล พันธ์คำเสน

อีเมลล์ : pimpitcha_28@hotmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : ได้รับความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

2021-07-14 11:45:12คุณครู : นางสาวนฤมล พันธ์คำเสน

อีเมลล์ : pimpitcha_28@hotmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : อยากได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

2021-07-14 11:42:00คุณครู : นายอาทิตย์ ลาพรมมา

อีเมลล์ : arthidlapromma@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : ใด้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

2021-07-14 11:23:16คุณครู : นางสุกัญญา พิมพา

อีเมลล์ : jiratha.pp@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง

2021-07-14 11:15:00คุณครู : นางณิชาภา พลเดช

อีเมลล์ : Supawanaoy@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : สามารถใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

2021-07-13 23:16:24คุณครู : นายวีระชัย ศรีกุศล

อีเมลล์ : srikuson2560@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : ได้ความรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไปใช้สอนเด็กๆ

2021-07-13 22:28:13คุณครู : นางสาวรวินท์นิภา ลุนลา

อีเมลล์ : kk0837249883@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองในด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์

2021-07-13 21:59:08คุณครู : นางจุฑามาศ บั้งทอง

อีเมลล์ : 24bbjutamas@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : เพิ่มศักยภาพให้ตนเองเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2021-07-13 21:25:05คุณครู : นางศุภัชญา ธานี

อีเมลล์ : ssuphadchaya@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิดได้

2021-07-13 20:45:32คุณครู : นางสาวปวีสุดา อนุคง

อีเมลล์ : paweesudabee@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนได้

2021-07-13 20:18:56คุณครู : นางปาริชาติ​ ตรี​จันทร์​

อีเมลล์ : Parichattreechan@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้

2021-07-13 20:07:41คุณครู : นางชัญญณัท ทาระหอม

อีเมลล์ : Chunyanatbus@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : อยากใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการสอน

2021-07-13 20:06:08คุณครู : นางสุมิตรา กลิ่นบัว

อีเมลล์ : noinaorga@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : ก่อนอบรมมืดตึ๊บ แล้วจะสว่างกลับไป

2021-07-13 20:00:19คุณครู : นางสาวดวงจันทร์ ตระการจัาทร์

อีเมลล์ : 


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : 

2021-07-13 19:56:56คุณครู : นางอุตรี เชื้อประทุม

อีเมลล์ : iamutree@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : อยากพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้รู้เท่าทันสถานการณ์โควิด

2021-07-13 19:45:01คุณครู : นางสาววิราภรณ์  สายสมบูรณ์

อีเมลล์ : Wirapornboonsuk@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : นำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะ

2021-07-13 19:41:43คุณครู : นางอังคณา พลมนตรี

อีเมลล์ : angkana115@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : การพัฒนาทักษะด้านICT

2021-07-13 19:38:05คุณครู : นางอมรรัตน์ โพธิสนธ์

อีเมลล์ : Amonrat.Potison@gmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : เพื่อนำไปสอนนักเรียนในสถานการณ์ที่ไม่อาจเข้าเรียนในชั้นเรียนได้น

2021-07-13 19:37:59คุณครู : นางจันทราพร พรมกอง

อีเมลล์ : poh79790@hotmail.com


:

ความความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม : คาดหวังมากว่าจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับนร.

2021-07-13 19:37:19Featured
OPTIMIZATION

นายอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

Go somewhere