การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30-11:15 ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้อง2 นักเรียนชาย 13 หญิง13

การใช้เมาส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *